İş Bankası için yönetim danışmanlığı ve eğitim, BT uyumlaştırma

T.C. İş Bankası
 • Teknoloji geliştirme süreçleri, sistem geliştirme yaşam döngüsü, yazılım geliştirme yaşam döngüsünüin yeniden tasarlanması. ve yeni süreç için organizasyonel yapının geliştirilmesi. 
 • Kalite yönetim altyapısının geliştirilmesi. 
 • Performans ölçümleri, iş-BT uyumlaştırması, süreç tasarımı, sistem ve yazılım geliştirme konularında eğitim (ARIS). 
 • Yönetim danışmanlığı.

Detaylar

Tacikistan Maliye Bakanlığı için 5 yıllık Hazine Geliştirme Planı ve Bütçe Uygulaması Metodolojisi

Tacikistan Maliye Bakanlığı
 • Değişim yönetimi, yeni yapıya geçiş planlaması;
 • Nakit ve taahhüt yönetimini içeren yeni muhasebe süreçlerinin modellenmesi, tasarlanması, gerçekleştirimi için destek;
 • Mevzuat değişikliklerinin belirlenmesi, yeni yasa için taslak hazırlanması, aşamalı eylem planı geliştirilmesi;
 • Revize hazine/maliye mevzuatı, süreçleri, talimatları, forms ve kılavuzlarının geliştirilmesi;
 • Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planı ve eğitim;
 • SGB.net’in Tacikistan’da ülke bazında kullanılması için uyarlanması ve gerçekleştirimi.

Detaylar

Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Teknik Yardım Projesi, EuropeAid/129067/D/SER/TR

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Teknik yardım projesinin amacı öncelikle yararlanıcı kurumlarda kullanılmak üzere bir karar destek ve performans yönetim sistemi geliştirilmesidir. Bu sistemin daha sonra diğer kamu kurumlarına da yaygınlaştırılması öngörülmektedir. 
İlgili faaliyet ve teslimatlar: 
Yeni politika, program ve yatırım projeleri için önceliklendirme modeli; kaynak tahsisatı kararı, programlar arası kaynak aktarım kararı, operasyonel seviyede program için aktarmalar. Zincirleme performans yönetimi; sür

Detaylar

Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritası Geliştirilmesi ve Sınır Kapısı Araştırmasının yapılması kapsamında Proje Fişi Yazılması

TÜBİTAK -BİLGEM Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi
Danışmanlık hizmetinin kapsamı: Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritası Geliştirilmesi ve Sınır Kapısı Araştırmasının yapılması teknik Yardım projesi kapsamında belirlenmiş olan 10 adet projenin Proje Bilgi Belgeleri ile bunların arasından seçilecek 7 adet Proje Fişinin ve ilgili tüm eklerinin AB IPA standartları formatında hazırlanmasıdır.
 • Hazırlanan proje fişleri:
 • Kapikule

Detaylar

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü Ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesine İlişkin Yazılım Geliştirme

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
TÜBİTAK tarafından 1007 Programı kapsamında desteklenen ve Hacettepe Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu 108G050’nolu “Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Kontrolü ve Okul eğitim Performansının İzlenmesi” projesi kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü yeni yönetim anlayışının MEB’de yerleşmesini sağlayacak yönetim bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. MEB bünyesinde stratejik plânlama, bütçe, muhasebe ve raporlama modüllerinin yazılıma aktarılması amacıyla; gereksinimlerin tanımlanması, fark analizinin yapılması, modellerin oluşturulması, süreçlerin ta

Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İstatistiki Kapasitesini Güçlendirmek için Teknik Yardım Projesi

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Projenin genel hedefi, özellikle TÜİK dışı seçilmiş veri kaynaklarının kapasitesini iyileştirerek, istatistiksel alanda müktesebata uyuma katkıda bulunmaktır.
Projenin spesifik hedefleri aşağıda verildiği gibidir:
İstatistik üzerine çalışan ÇSGB elemanlarının ve ilgili kurumların niteliklerini AB standardı istatistikleri üretebilecek şekilde iyileştirmek ve istatistiki bir veri tabanını oluşturmak için ÇSGB teknolojik altyapısını geliştirmek.
ÇSGB ve ilgili kuruluşlara, standartlaşmış ve uluslar arası düzeyde kabul görmüş istatistiki bilgi toplama ve analiz yöntemleri kullanarak id

Detaylar

Özel Çevre Koruma Kurumu Süreç İyileştirme Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Eğitim, İnceleme, Düzenleme, Organizasyon ve Uygulama Kapsamında
-EĞİTİM:
·         Süreç yönetimi, Süreç iyileştirme eğitim ihtiyaçları belirlenerek, eğitimlerin verilmesi,
-İNCELEME:
·         İş akışlarının ve süreçlerinin stratejik önem, perfo

Detaylar

Amortisman Yazılımı

Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü
Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında kayıt altına alınan demirbaşların yönetmeliğe uygun amortisman işlemlerin yapılmasını sağlayan ve sonucunda gerekli raporlamanın yapıldığı sistemdir.

Detaylar

SGB.NET yazılımına entegre olacak şekilde etkileşimli yönetici ekranının geliştirilmesi

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGB.Net’e entegre olacak şekilde, SGB.Net veri tabanından ve İdare tarafından istenilen diğer kaynaklardan farklı verilerin çekileceği ve tek ortamda birleştirileceği veri deposu yapısının tasarımı, gerçekleştirilmesi, yönetici ekranı geliştirilmesi, verilerin etkileşimli olarak yönetici ekranına yansıtılması ve yönetici kararlarının aynı ekrandan alınması için modüllerin geliştirilmesidir.

Detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda performans yönetim sürecinin (PYS) oluşturulması

T.C Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Performans Yönetim Sürecinin (PYS) oluşturulması ve uygulamaya alınması için gerekli analizleri yapmak, süreci tasarlamak, sürecin uygulanmasına ilişkin prosedür, talimat ve formları hazırlamak, sürecin uygulanması için gerekli BS ihtiyaçlarını tespit etmek ve uygulama için gerekli planı hazırlama

Detaylar

Ontoloji Temelinde Kamu Hizmetlerinin Modellenmesi ve Erzincan’da bir Pilot proje ile Geçerlenmesi

Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş
Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm süreç ve hizmet envanterlerinin  çıkarılması, genişletilmiş EPC diyagramları kullanarak 3 kamu sürecinin ayrıntılı olarak modellenmesi ve  bu model üzerinden bir sürecin İş Süreçleri Yönetimi uygulama yazılımında tasarlanarak çalışır düzeye getirilmesi ve sürecin izlenebilir seviyeye çekilmesi.

Bu proje, Springer, Enterprise, Business-Process and Information Systems

Detaylar

Bilgi Yönetim Sistemi Kapsamında Ve Stratejik Planı Doğrultusunda Bilgi Teknolojileri Stratejik Planının Geliştirilmesi

T.C Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Bilgi Yönetimi Sistemi (BYS) oluşturulması için gerekli analizleri yapmak, teknik çalışmalar yürütmek, BYS için teknik şartname hazırlamak, ilgili personele ve birimlere teknik danışmanlık yapmak, eğitim vermek; ayrıca stratejik plan, performans ve süreç yönetim sistemleri ile bütünlük arz edecek ve onlara temel teşkil edecek tarzda, ür


Detaylar

Sgb.net ile e-içişleri uygulamaları arasında entegrasyon kurulması

Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş
İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen e-içişleri uygulaması ile SGB.net uygulaması entegre edilmiş, ortak bir platformda, ortak kullanıcı alt yapısı ile çalışması sağlanmıştır.

Detaylar

Gürcistan için yol kaza veri tabanının tasarımı, satın alımı ve kurulması

The Ministry of Regional Development thorugh SweROAD, Georgia
Sözleşme kapsamında yol kaza veri tabanı için teknik spesifikasyonun geliştirilmesi vardır.

Projenin başarıyla gerçekleştirilmesi sonucu aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
 • Konuyla ilgili paydaşların belirlenmesinin ardından iş gereksinimlerinin belirlenmesi için çalışma atölyeleri düzenlenmiştir.

Detaylar

Erzincan Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi Oluşturulması Kapsamında Mevcut Durum Analizi Ve Eğitim Hizmeti

Erzincan Üniversitesi
Erzincan Üniversitesinde, üretilen bilginin geliştirilmesi, tasnif edilmesi, saklanması, transferi, paylaşılması ve hayata geçirilmesi süreçlerini belirli bir amaç doğrultusunda yönlendirecek uzun vadeli bir projedir. Stratejik, performans ve süreç yönetim sistemleri ile bu sistem bir bütünlük arz edecek ve onlara  temel teşkil edecektir. Bunu hayata geçirmek için gerekli alt sistemleri oluşturmak, işin konusunu ve amacını oluşturmaktadır.
Bu projenin kapsamı, Giriş bölümü

Detaylar

Süreç Temelli İç Kontrol Eğitimi

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İlk aşamada İç kontrol kavram ve kuralları ile yasal yükümlülükleri ve sistemin getireceği kurumsal faydalar hakkında üst düzey yönetim ve harcama yetkililerine bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilmiştir.
- 5018 kapsamında İç Kontrol
- Coso Modeli
- Kamu İç Kontrol standartları Tebliği 
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri standart serisi kapsamında her tip ve büyüklükteki kuruluşun kendine özgü politika, süreç, prosedür, talimat gibi kalite belgeleri oluşturulmuştur.

Bu kalite belgeleri birbirleriyle ilişkili hiyerarşik  yapılar oluşturmaktadır.Her bir kalite belgesinin zaman zaman güncellenmesi gerekebilir ve kurum içinde bunu düzenli bir onay mekanizmasıyla tekrar yürürlüğe almak gibi

Detaylar

“KYS-Kalite Yönetim Sistemi” Kuruluşu ve ISO 9001 Uygulama Projesi

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Yapılmış olan CobiT Değerlendirme çalışması sonrasında öncelik olarak belirlenen YBS Süreçleri’nin oluşturulması ve dokümante edilmesi amacıyla bu proje başlatılmıştır.  ISO 9001 Kalite Standardı’na uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurularak bu sistemin SGB-Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’nda çalışanların yapılan işlerini süreç olarak görmeleri ve işletmeleri, KYS gereksinimleri doğrultusunda dokümante etmeleri, güncel tutmaları ve ölçümleme ve izleme sonucunda sürekl

Detaylar

Merkezi Proje Ofisi Kuruluşu

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C.Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ve yürütülecek olan irili ufaklı iç projeler, dış destekli iç projeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülen tüm projelerin, kurulacak merkezi bir Proje Ofisi yapısı ve uluslararası Proje Yönetim Standart ve Esaslarına uygun bir şekilde yönetilmesi ve konsolide edilmesi amacıyla tüm proje portföyünün bu ofis altında toplanması çalışmasıdır.

Bu çalışma öncelikle anahtar konumdak

Detaylar

Bilgi Yönetim Sistemi Oluşturulması Kapsamında Mevcut Durum Analizi Ve Eğitimi

T.C Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Bilgi Yönetimi Sistemi (BYS) oluşturulması için gerekli analizleri yapmak, teknik çalışmalar yürütmek, BYS için teknik şartname hazırlamak, ilgili personele ve birimlere teknik danışmanlık yapmak, eğitim vermek; ayrıca stratejik plan, performans ve süreç yönetim sistemleri ile bütünlük arz edecek ve onlara temel teşkil edecek tarzda, üretilecek bilginin geliştirilmesi, tasnif edilmesi, saklanması, transferi, paylaşılması ve hayata geçirilmesini sağlamak için gerekli alt sistemleri oluşturmasına  yönelik danışman

Detaylar

2008 YILI STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇLERİ ANALİZİ, YÖNTEM VE SÜREÇ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ

Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Gümrük Müsteşarlığı Stratejik Plan Hazırlama Takviminde, 2008 yılında yapılması planlanan faaliyetlerden, 
 • Merkez ve taşra teşkilatı ile paydaş kamu kurum ve meslek kuruluşlarıyla misyon, vizyon, ilkeler, stratejik amaç ve hedef önerileri geliştirme toplantılarının düzenlenmesi, 
 • Stratejik Planın taslağının oluşturulması, nihai değerlendirmelerle son şekli verilmesi,  
 • Stratejik Planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve projelerin bütçelendirilmesi, izlem

Detaylar

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Yeniden Yapılanma Ve Akış Analizi

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
ÖÇKKB’nin mevcut süreçlerinin uluslar arası standartlara göre modellenmesi ile ilgili danışmanlık, yönetim ve eğitim hizmetlerini karşılamak üzere
·      Süreç Modelleme ve Süreç Yaklaşımı, Yönetimi eğitimleri
·      Süreç Notasyon Kılavuzu hazırlanması
·      Süreç Dokümantasyon standardının oluşturulması

Detaylar

Harcama Yönetimi Modülü (Harcama.Net)

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Ön Mali Kontrol ve İç Denetim görevleri, ilgili kurumun iş akışları üzerinden de yapılmalıdır. Bu İş süreçlerinden en önemlilerinden bir tanesi Harcama süreçleridir. Proje kapsamında Harcama Yönetimi Analizi çalışmaları sırasında elde edilmiş iş süreçlerine uygun olarak Harcama Yönetimi Yazılımı gerçekleştirilmiştir.

Harcama.net, sadece ihale işlemlerini değil kurumun tüm harcama süreçlerini ele almaktadır. Taşınır İşlem Fişi, Ödeme Emri e

Detaylar

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu GZFT (SWOT) Çalıştayı

ODTÜ
ODTÜ-KKK’nın Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde paydaş gruplarından seçilen katılımcılarla ODTÜ-KKK’da geniş katılımlı bir GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler; Fırsatlar ve Tehditler) Çalıştayı, tarafımızdan kolaylaştırıcı olarak gerçekleşmiştir.

Bu çalışma sonunda çalışmaya katılanların katkısıyla iç ve dış etkenleri dikkate alınarak, var olan güçlü alanlar ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve iyileştirmeye açık alanların etk

Detaylar

Yargının Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi İçin Teknik Yardım

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Sözleşme hedefleri aşağıdaki gibi tanımlıdır.

 • Web tabanlı istatistiki veri toplama yazılımının geliştirlmesi.
 • Anlık istatistiki raporlamayı olanaklı kılacak istatistiki raporlama çatısının oluşturulması.
 • İlgili belgeleme ve e

Detaylar

Harcama Yönetimi İş Süreçlerinin Analizi

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlıklarının Ön Mali Kontrol ve İç Denetim görevleri, kurumun iş akışları üzerinden de yapılmalıdır. Bunun sonucu olarak da kurumların kendi iş süreçlerini modellemesini zorunlu kılmaktadır. Bu modelleme işleminde, modelin tüm paydaşlarca anlaşılabilmesi için, ortak bir modelleme dilinin kullanılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında, hem ortak bir modelleme dilinin oluşturulması, hem de örnek bir modelin ortaya çıkması için, Harcama İş Süreçleri modellenmiştir.

Detaylar

CobiT Ölçüm ve Değerlendirme Projesi - YBS

T.C Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) – Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)  Daire Başkanlığı’nda yürütülen tüm Bilgi Teknolojileri Süreçleri’nin CobiT Metodolojisi’ne göre değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Süreçler, Süreç Risk Seviyesi, Süreç Performansı, Süreç İç Kontrol Uygulama Düzeyi ve Süreç Olgunluk Seviyesi açılarından değerlendirmeye tabi tutulmuş ve göreceli olarak diğer CobiT değerlendirm

Detaylar

E-Bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi v2

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
eBütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi içerisinde yer almayan Maaş yük hesabı ve istatistik işlemlerinin sisteme dahil edilmesi ile çalışan uygulamalarda kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda iyileştirilmelerin yapılması işidir

Detaylar

Entegre Finansal Yönetim Bilgi Sistemi (EFYBS)’nin Tedariki

Suriye Maliye Bakanlığı
Bu proje, kapsamlı bir Entegre Finansal Yönetim Bilgi Sistemi’nin  (EFYBS) tedarikini, adaptasyonunu/özelleştirilmesini, testini, tertiplenmesini, yayınlanması için yapılan işlemleri ve eğitimleri içermektedir. EFYBS, belirli bir bilgi düzeyinde (1) kaynak tahsis ederek merkezi hükümetteki yönetim hiyerarşisi ile etkili karar verme, varlıkların korunması ve belirlenen hükümet hedeflerine ulaşma ve (2) şeffaflık, mesuliyet ve iyi bir yönetim ilkeleri altında dış birimlere raporlama için yararlı olan merkezi hükümetteki finans idaresi ve

Detaylar

Özel Atık Bilgi Sistemi

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Özel Atık Bilgi Sistemi yazılımının amacı özel, tehlikeli, tehlikesiz ve madeni atıkların üretiminden bertarafına kadar ki süreçte ilgili firmaların Çevre Orman Bakanlığına bildirmekle yükümlü oldukları formların takibini sağlamak ve elde edilen bilgilerden çeşitli dinamik raporlar oluşturmaktır. Swis yazılımı Microsoft.Net platformu kullanılarak, Sql Server ve Oracle veri tabanlarıyla uyumlu bir biçimde çalışacak şekilde bir web uygulaması olarak geliştirilmiştir.

Detaylar

Bütçe-Muhasebe Sistemi

EGO Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Analitik Bütçe hazırlığı, belediye meclisi tarafından kabul edilen bütçenin yeni yılda ödenek kontrolü yapılarak kullanılması, muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanmaların ve geçen yılın kesin hesap bilgilerinin alınması, yıl içinde Ödeme Emri belgelerinin hazırlanması işlemlerinin Harcama Birimleri tarafından yapılması gibi işlemlerinin yapıldığı sistem, kuruma uyarlanmış ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Detaylar

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Yazılımı

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Yeni kanun gereğince, taşınır mal yönetimi paketi geliştirmesi ve uygulaması, ilk olarak Maliye Bakanlığında uygulanmıştır. Daha sonra yazılım, diğer bakanlıklardan gelen talep doğrultusunda paket haline getirilmiş olup ve 40'tan fazla yerde kullanılmaktadır. Yazılım C# ve ASP.NET tabanında 3 aşamalı mimariyle geliştirilmiştir. Program aynı zamanda, veri tabanı bağımsız şekilde geliştirilmiş olup, SQL Server RDBS, SQL Express ve Oracle veritabanlarıyla birlikte çalışabilmektedir.

Taşınır Mal Modülü (TMM), Stratek tarafından

Detaylar

T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Stratejik Plan Hazırlıkları

Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Planın Hazırlanmasına Yönelik Aşağıdaki Hizmetler Verilmiştir
• GZFT (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi
• Paydaş Tespiti ve Analizi
• Kurum İçi Analiz (Müsteşarlık yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynakların, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)
• Mevcut durum ve beklentilerine ilişkin merkez teşkilatında birim amirleri ile görüşmeler yapılması
• Merkez teşkilatında çalışanları

Detaylar

Anayurt Güvenliği Strateji Danışmanlığı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Anayurt güvenliği kavramsal çerçevenin ortaya konması, belge ve raporların hazırlanması, sunum ve seminerler, moderatörlük

Detaylar

Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yazılım)

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Projenin amacı Maliye Bakanlığı-Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda;
1. Diğer kamu kurum/kuruluşlarına referans model olacak Stratejik Yönetim Modelinin uluslararası uygulamalar çerçevesinde araştırılarak tasarımı,
2. Tasarlanan Stratejik Yönetim Modeline uygun Süreç Yönetim Modeli ve örgüt yapısının geliştirilmesi,
3. Stratejik Yönetim Modeli temelinde Performans Esaslı Bütçeleme modelinin oluşturulması,
4. Geliştirilen alt sistemlerin elektronik ortamda kullanımını sağlayacak yazılımların geliştiril

Detaylar

Sgb.Net Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Yeni kurulan Strateji Geliştirme Başkanlığı için çözüm geliştirme ve uygulama. Ilk uygulama, Maliye Bakanlığı’nda yapılmış olup, ülke çapında 4500 kullanıcıya sahip olan uygulamanın hedefi 10000 kullanıcıya ulaşmaktır. Uygulama, Strateji Geliştirme Birimleri tarafından Bilgi Ağı için çözüm olarak Maliye Bakanlığı’yla ortak olarak geliştirilmiş olup 2007 Haziran ayından beri kullanılmaktadır. Kullanıldığı ilk 6 ay içerisinde 1.5 milyonluk bir tasarruf sağlayan uygulama, 5. eTR ödülleri yarışmasında Kamudan

Detaylar

Sgb.Net Bilişim Altyapısı İhtiyacı Analizi

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı kanunun gereği olarak kurumlarda Strateji Geliştirme birimleri kurulmuştur. Bu birimlerde yürütülmesi gereken işlerin, yazılım ve donanım alt yapısının oluşturulması için analiz çalışması yapılmış ve yazılım ve donanım ihtiyaçları ortaya çıkartılmıştır.

Detaylar

Proje Koordinasyon Merkezi için YBS Tasarımı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Proje Koordinasyon Merkezi
Entegre YBS tabanlı süreç analizi ve tasarımı kurulumu için uluslar arası sağlayıcılara (Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi) ilişkin yönetim ve kordinasyonu sağlamak konusunda danışmanlık hizmeti.Aynı zamanda tutarlılık, etkilililk ve ekonomiklik doğrultusunda olası eksiklerin belirlenmesi ve iş gereksinim analizleri yapılması.Geleceğe yönelik, iyileştirilmiş ve zaman zaman yeni süreç tasarımı. Rekabetçi avantaj sağlamak amacıyla daha iyi kordinasyon, yenilikçi düşünce yapısı, karar destek ve süreç entegrasyonu

Detaylar

E-Bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
E-Bütçe yazılımının alt yapısının uygulanması. eBütçe, yıllar boyunca GFS Türk Ulusal e-Bütçe Sistemi işleyiş analizi, tasarımı ve geliştirilmesi süreçlerinde yer almıştır. ( 2005 eTR / eDevlet B2B uygulamalarında 1.lik ödülü ) Bütçe hazırlık ve uygulamalarının form tasarımları ve teknik şartnamenin geliştirilmesi işlemleri yapılmıştır. Microsoft .Net ve SQL Server platformları ile web tabanlı yazılım geliştirilmiştir. Yıl sonu finansal raporlarının hazırlığının yapılması sağlanmıştır. Esnek ve yeniden yapılandırılabilir raporlama sistemine sahip

Detaylar

Uluslararası Patent Kurumlarına Ait Yazılımların Uyarlanması ( WIPO, EPO, OHIM)

Türk Patent Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü için danışmanlık hizmeti. T.C Endüstriyel Teknoloji Projesi, Borçlu No: 4495-TU Teklif No: TPI – 08, Uluslararası Patent Kurumlarına ait Yazılımların Uyarlanması (WIPO, EPO, OHIM). için danışmanlık hizmeti

Detaylar

Laboratuvar İş Akışı Yönetim Sistemi

Kriminal Polis Laboratuarları
Fonksiyonel Tasarım ve Proje Kurgulanması Development of LIAS

Type of services provided : Consultancy covering analysis and process design, search conference, reorganization, development of to-be models as per STEPS methodology, quality management .

Detaylar

İş-Teknoloji Uyumluluğu, Süreç yönetimi, BT süreçlerinin (yeniden) Tasarımı

T.C. İş Bankası
Redesign of technology development processes and supporting organizational structures. Development of supporting software.

Type of services provided : Management consultancy. Redesign of technology development processes, system development life cycle, software development life cycle. Development of organizational structures to support the new process. Development of quality management infrastructure. Performance metrics. Training on business-IT alignment, process design, system and software development.

Detaylar

Oyak Holding için Sosyal Güvenlik Sisteminin Geliştirilmesi

OYAK Holding
Joint development of the social security system for the members of Oyak group, the Turkish National Armed Forces and the employees of Oyak Group of Companies (around 190,000 members).

Software is developed in Java, J2EE compliant, to be operable on DB2 (on AS/400) and Oracle (on Unix).

Type of services provided : OO methodology consultancy and training on methodology and Java programming;  development of architectural and system requirements, assistance in acquisition and contract. Systems analysis and high level design (SRS and SDD, supported by UML diagrams), Datab

Detaylar

Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (BYES)

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Bütçe sürecinde harcamacı kurumlarla, tam entegrasyonu sağladı, bürokrasi önemli ölçüde azaldı ve raporlama alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bütçe dahilinde yer alan kurumların tamamı, elektronik ağ dahiline alındı. Bu sayede, kurumlar arasındaki bilgi akışı elektronik ağ üzerinden yapılır hale geldi ve iş süreçleri azaldı. Bilgilerin güvenilirliğindeki artış ve süreçlerin kısalması, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azalmasını sağladı. Şeffaflık ve yönetişim prensipleri çer&cc

Detaylar

Sporcu Lisans İşlemleri Yazılımı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
evelopment of web based software for the registration and licensing. Training. The software is developed in PHP and MS SQL Server.

Detaylar

Ege Bölgesi Portalı ve Elektronik Ticaret Sistemi

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı
Consultancy and partnership in development of technology supported regional development, including transition from a regional portal to an electronic marketplace. Training of SMEs on e-commerce. The software is developed in C++, PHP and Oracle.

Type of services provided : Analysis, design, development, test, deployment, training, maintenance and support. Training of SMEs is also being conducted as a WB supported project.

Detaylar

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü
Preparation of the analysis of the actual state (AS-IS model) and of the model to be realized (TO-BE Model). Compilation of the Action Plan. Assistance in the implementation of the Action Plan. Assistance in the establishment of the legal conditions and the technical prerequisites for the project "Promotion of the metrology and verification system“ at the General Direction for Metrology and Standardization at the Ministry of Trade and Industry (GDMS) in connection with the structure of the Turkish verification offices. Web based MIS development based on TNS FireBall.

Type of s

Detaylar

Resmi Turizm Portalı (www.turizm.gov.tr)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
The purpose of the project is to deliver the administrative/financial software together with MIS for the management of Turkey’s tourism assets. Consultancy services are also provided to transform the ministry to become information driven contemporary organization through empowerment of the operational units. The development platform is Sybase, including both the RDBMS and the development environment, Power Designer and Power Builder. Parts of software are open for public use through Internet.  The system is open to be used as an n-tier application, presentation logic being on PCs an

Detaylar

Seagull Marina Yönetim Bilgi Sistemi

Stratek Stratejik Teknolojiler Ar-Ge Ltd.Şti.
Seagull Marina Yönetim Sistemi, bir marina ile ilgili is süreçlerine bilgi teknolojisi destegi saplayan sistem tümüyle entegre ve modüler bir yapida hazirlanmistir.

Yat limanlarina gelen tekne sahiplerine verilen hizmetlerin takibi, tekne yerlesimleri, kontrat bilgileri gibi Marinalarda yapilan günlük islemlerinin tümünün sistem üzerinden yapilmasi ve yapilan hizmetler karsiliginda müsterilerin cari hesap ve faturalandirma islemlerinin takip edilmesini saglayan paket yazilimdir. 1997 yilinda gelistirilmeye baslayan bu yazilim, yasan bir yazilim olarak günümüze kadar gelmistir. Altsistem

Detaylar
Scroll to Top